11 Tính toán thiết bị lọc túi vải

Tính toán thiết bị lọc túi vải P1

Loc tui vai-phan 1.pdf

Tính toán thiết bị lọc túi vải P2

Loc tui vai-phan 2.pdf