1.4.4 Kích thước khung màng

50M0048SS(Detail khungnho).pdf